Home Page

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

Cyfnod Allweddol 2

 

Mae'r plant yn datblygu sgiliau o fewn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) a Chymhwysedd Digidol  sydd wedi cael ei ddatblygu i’n helpu i wireddu ein nod, sef bod plant Cymru yn gallu datblygu sgiliau llythrennedd,rhifedd a digidol  ardderchog yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol.
Am fwy o wybodaeth ewch i wefan
http://learning.wales.gov.uk/resources/nlnf/?skip=1&lang=cy

 

Key Stage 2

 

We aim for children to develop a broad range of skills highlighted within the National Literacy and Numeracy Framework (LNF) and Digital Competancy which has been developed to help achieve our aim that the children of Wales are able to develop excellent literacy,numeracy and digital skills during their time at school. For more information please see the Learning Wales website at http://learning.wales.gov.uk/resources/nlnf/?skip=1&lang=en