Home Page

Ysgol y Goedwig / Forest Schools

Mae Ysgol y Goedwig yn fodel Scandinafaidd o ddysgu ac addysgu yn yr awyr agored, gan ddefnyddio byd natur yn sbardun ac yn adnodd, boed haul, glaw, niwl neu eira. Bydd y plant yn dysgu pethau mesuradwy, fel enwau’r coed a’r bywyd gwyllt sydd o amgylch yr ysgol. Bydd y plant yn magu hunan-hyder, yn dysgu i gyd-weithio gyda phlant allan o’u grwp ffrindiau arferol yn y dosbarth ac yn teimlo’n rhan o’r byd mawr o’n cwmpas, yn gyfrifol am berchnogi’r amgylchedd a byd natur.

 

Forest School is a Scandinavian model of teaching and learning in the outdoors, using nature as a starting point and a resource, whether it’s sunny, raining, foggy or snowing. The children will learn measurable skills, such as the names of trees and the kind of wildlife that live around the school. The children will grow in self-confidence; learn to work with children outside of their usual group of friends and feel at one with the big, wide world and responsible for the environment and nature.

Lluniau