Home Page

Sesiynau ‘Galw i Mewn’ Barnardo’s / Barnardo’s Drop-in Sessions

Bydd Barnardo’s yn cynnal sesiynau ‘galw i mewn’ i rieni yn yr ysgol, pob dydd Gwener o 2yp – 3yp. Mae croeso i unrhyw riant  daro i mewn i’r ysgol am baned a sgwrs. Yn ystod y tair wythnos nesaf byddwn yn trafod:

Hydref 10 fed – Hunllef amser gwely – sut i helpu’ch plentyn i gael noson dda o gwsg.

Hydref 17eg – Gwrando! – ffyrdd o annog sgiliau gwrando da.

Hydref 24ain – Datrys problemau – syniadau i wneud bywyd teuluol ychydig yn haws.

 

Barnardo’s will be holding ‘drop-in’ sessions for parents, every Friday from 2pm – 3pm. All parents are welcome to pop in for a cuppa and a chat. In the next 3 weeks we will be discussing:

October 10th – Bedtime Nightmares – tips on how to help your child get a good night’s rest.

October 17th – Listen! – tips on promoting good listening skills.

October 24th – Problem Solving – ideas for making family life a little easier.