Home Page

Medi 2023 / September 2023 start date

Bore da! Gobeithio eich bod yn cadw'n dda ac wedi mwynhau gwyliau’r haf gyda’ch teulu a’ch ffrindiau. Bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion dydd Llun 4ydd Medi oherwydd diwrnod HMS. Bydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion bl 1-6 DDYDD MAWRTH MEDI 5ed. Bydd plant dosbarth derbyn yn dilyn eu hamserlen unigol wythnos nesaf - cysylltwch â'r ysgol os oes angen unrhyw gymorth arnoch gyda'r dyddiadau.

 

Rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgyblion wythnos nesaf! Mwynhewch y penwythnos, Mrs Prytherch

 

 

Good morning!  I hope that you are well and have enjoyed the summer break with your family and friends.  School is closed to pupils on Monday 4th September due to an INSET day. School will open for yrs 1-6 pupils on TUESDAY 5th SEPTEMBER.  Reception class children will follow their own individual timetable - please contact the school if you need any help with the dates.

We're all really looking forward to seeing our pupils next week!  Have a lovely weekend, Mrs Prytherch