Home Page

Y Ganolfan Adnoddau Arbenigol / The Specialist Resource Base

Y Ganolfan/The SRB

Yn y Ganolfan eleni mi fydd Mrs James, Mr Evans, Mrs James (Miss Hobby), Miss Billing, Miss Kalmaru a Mrs Kemp.  Yn barod mae'r plant wedi bod wrthi yn galed yn dysgu am 'Y Goedwig Wyllt'.

Mae'r plant yn cael cyfleoedd (gyda cymorth) i fynd i'w dosabrthiadau brif ffrwd, felly mae hefyd yn werth edrych ar wybodaeth blwyddyn eich plentyn.

In the SRB this year we have Mrs James, Mr Evans, Mrs James (Miss Hobby), Miss Billing, Miss Kalmaru a Mrs Kemp.  Already this year the children have been busy learning about the 'Wild Woods'

The pupils have an individual timetable allowing them opportunities (with support when needed) to go to their mainstream class.  It is also worth looking at the information for their year group.

 

Ymarfer Corff/Physical Education

Mi fydd sesiynau y Ganolfan ar fore ddydd Llun.  Mae'r plant hefyd yn cael eu annog i fynychu'r sesiynau gyda'i cyfoedion yn y brif ffrwd.  Cofiwch hala cit mewn gyda eich plentyn.

The SRB sessions will be on a Monday morning.  The children are also encouraged to participate in the sessions with their peers in the mainstream.  Remember, to send in a kit with your child.

 

Ysgol y Goedwig/Forest School

Rydyn yn lwcus iawn for Mr Roberts yn mynd a'r plant i'r Goedwig bob prynhawn ddydd Mawrth.  Cofiwch cit addas!

We are very lucky that Mr Roberts takes the children to the woods on a Tuesday afternoon.  Please remember suitable clothing and footwear.

 

Byrbryd/Snack

Fel rhan o'n sesiynau bore mae'r plant yn cael cyfle i wneud byrbryd a'u rhannu gyda'i cyfoedion e.e. tost, cracyrs, ffrwythau.  Mae hyn y gyfle gwych i weithio ar sgiliau personol a chymdeithasol y plant.  Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.00 yr wythnos.

As part of our morning sessions the pupils have the opportunity to prepare a healthy snack to share with their peers e.g. toast, crackers and fruit.  This is an excellent opportunity to work on their personal and social skills.  We ask kindly for a contribution of £1.00.

 

Gwaith Cartref/Homework

Mae staff y Ganolfan yn gwrando i'r plant yn darllen yn ddyddiol.  Os hoffech llyfrau darllen adref gyda eich plentyn gadewch i ni wybod trwy y llyfr cyswllt neu alwad ffon.  Mi fydd gwaith cartref yn cael ei osod yn bythefnosol.  

The staff in the SRB listen to the children read daily.  If you would like a reading book home with your child please let us know through the link book or a phone call.  Homework will be set every fortnight.  The children will also be able to bring homework home set by their mainstream teachers when appropriate.

 

Bore Coffi/Coffee Morning

Mi fydd bore coffi yn cael ei gynnal yn fuan ar ol hanner tymor.  Mwy o wybodaeth i ddilyn.

A coffee morning for parents and professionals who work with the pupils will be organised for after half term.  More information about this to follow.

 

Os oes gennych unrhwy gwestiwn peidiwch oedi a cysylltu gyda ni.

If you have any questions please do not hesitate to contact us.