Home Page

Derbyn/Reception

Croeso i’r Dosbarth Derbyn 

 

Athrawon y Dosbarth Derbyn yw Mrs Davies a Mrs Williams, ac rydym yn lwcus iawn o gael help Miss Rees a Miss L Williams. Rydym yn cael llawer o hwyl a sbri yn y Dosbarth Derbyn ac yn mwynhau siarad Cymraeg!

 

Ein thema ni hyd at hanner tymor yw ‘Dyma Fi’, thema bydd yn datblygu'r meysydd dysgu i gyd. Bydd y thema yn rhoi cyfle i ni gyflwyno geirfa newydd i'r plant a rhoi cyfle iddyn nhw son am eu hun a beth maent yn hoffi.

 

Yn y dosbarth Derbyn bydd y plant yn cael y cyfleoedd i ddod yn ddysgwyr mwy annibynnol ac yn mwynhau ymchwilio a darganfod mwy am y byd a bywyd o’u cwmpas gyda chwilfrydedd.

 

Bob tymor rydym yn edrych ar y tywydd a’r newidiadau tymhorol gan ganolbwyntio'r tymor hwn ar yr Hydref. Byddwn yn ddiolchgar pe bae chi’n tynnu sylw eich plant at y newidiadau hyn yn eich ardal leol.

 

Ymarfer Corff

 • Dydd Llun (tu fas)
 • Dydd Iau (yn y neuadd) Dosdarth Mrs Williams
 • Dydd Iau (yn y neuadd) Dosbarth Mrs Davies

Mae angen joggers neu siorts, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg.

 

Arian byrbryd

Fel rhan o’n hymgyrch bwyta’n iach bwriadwn ddarparu byrbryd i’r plant bob dydd. Byddwn yn rhoi amrywiaeth o ffrwythau a llysiau i’r plant er mwyn pwysleisio pwysigrwydd o fwyta’n iach.

Os hoffech i’ch plentyn gael byrbryd gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1 ar dydd Llun.

 

 

Welcome to our Reception Class

 

Mrs Davies and Mrs Williams are the Reception class teachers, and we are lucky enough to have Miss Rees and Miss L Williams to help us too. We’re a happy and busy class, who enjoy speaking Welsh! 

 

Our topic until half term is ‘Myself’ and we will cover all learning areas.  This theme will enable us to introduce new vocabulary to the children and for them to share information about themselves; their likes and dislikes.

 

We aim in the Reception class to encourage the children to become increasingly independent children and learners, and to develop their skills in exploring and discovering life and the world around them enthusiastically.

 

Each term we look at the weather and seasonal changes, concentrating this term on the Autumn. We would be grateful if you could draw your child’s attention to seasonal changes in your local area.

 

 

Physical Education

 • Monday (outside)
 • Thursday (in the hall) Mrs Williams' class
 • Friday (in the hall) Mrs Davies' class

Please provide your child with black joggers or shorts, white t-shirt and trainers.

 

Snack Money

As part of our healthy school’s initiative we provide a daily snack for your children with a variety of fruit and vegetables to encourage healthy eating.

If you would like your child to have a daily snack we kindly ask for a weekly donation of £1 every Monday.

 

Gwefannau Defnyddiol/ Useful Websites

http://www.s4c.cymru/cyw/cy/   neu/or   http://www.s4c.cymru/cyw/en/

http://www.bbc.co.uk/cymru/dysgu/cynradd/

 

Apiau defnyddiol / Useful Apps

 • tric a chlic
 • betsan a roco
 • cyw
 • llythrennau
 • rhifau

 

Diolch yn fawr,

 

Mrs Davies a Mrs Williams