Home Page

Y Cyngor Ysgol / School Council

Corff wedi ei ethol yn ddemocrataidd yw’r cyngor ysgol. Mae aelodau’r cyngor yn cael eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion i gynrychioli eu dosbarth ar y cyngor. Rydym yn cwrdd yn rheolaidd gydag aelod o’r staff i drafod materion am yr ysgol neu i godi arian dros achosion arbennig.
Our School Council is a democratically elected group of pupils. Members from Years 1-6 are elected by their peers to represent each class. We meet regularly to discuss issues and to decide on how to raise money for different charities. 

Yn ogystal â chefnogi elusennau gwahanol, byddwn yn ffocysu eleni ar y dysgu ac addysgu ar draws yr ysgol!

As well as supporting a number of charities, this we will focus on the teaching and learning across the school!

Aelodau'r Cyngor Ysgol 2017-18

Dosbarth 1W - Daisy Harris + Ryan Howson

Dosbarth 1M - Leila Adams + Louie Kennedy

Dosbarth 2D - Carys White + Rhys Bird

Dosbarth 2G - Nia Extence + Ryan Dunn

Dosbarth 3E - Jasmin Morgan-Allwood + Cohen Olsen

Dosbarth 3D - Lacey Afferion + Dylan Thomas

Dosbarth 4M - Maisie Furnish + Finley Hall

Dosbarth 4C - Fearne Cross + Ioan Thomas

Dosbarth 5N - Eryn Payne + Nico Uncles

Dosbarth 5/6H - Jessica Mitchell + Fin Barrett

Dosbarth 6J - Lara Haines + Evan Hiscocks

Newyddion/ News

 

11/09/17

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi ein bod wedi ethol ein cyngor ysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod!

We are happy to announce that we have elected our school council for the academic year ahead!

 

20/10/17

Roedd hi'n ddydd Gwener Pinc yn yr ysgol heddiw a chodwyd dros £360 i elusen cancr y fron. Diolch yn fawr iawn i bawb.

Today was Pink Friday and we collected over £360 for a breast cancer charity. A huge thank you to all involved!

 

27/10/17

Yn ystod ein gwasanaeth Diolchgarwch, casglwyd fwydydd ar gyfer Banc Bwyd Caerdydd. Diolch eto!

During our Harvest assembly we collected food for Cardiff Food Bank. Thanks you again!

 

13/11/17

Yn y cyfarfod heddiw trafodwyd rheolau'r ysgol. Byddwn yn cyhoeddi rheolau newydd ar gyfer yr ystafell ddosbarth, yr iard a'r brif adeilad yn y flwyddyn newydd.

In today's meeting we discussed school rules. We will be announcing new rules for the classroom, playground and the school building in the new year.

 

06/12/17

Aeth disgyblion Blwyddyn 6 y Cyngor Ysgol lawr i Blasmawr i gwrdd gyda Mr. Hefin Dumbrill er mwyn creu posteri rheolau a sancsiynnau ar yr I Macs!

School Council members from Year 6 visited Mr. Hefin Dumbrill in Plasmawr to create posters for our new school rules and sanctions on the I Macs!