Home Page

Llythyron / Letters

Anrhegion Mr Hayes. Mr Hayes' Gifts

Anrhegion Mr Hayes. Mr Hayes' Gifts 1

Groupcall Xpressions a Logo a Gwisg / Groupcall Xpressions and Logo and Uniform

Llythyr Diwrnod Snowpup / Letter for Snowpup Day

Dosbarthiadau newydd a newyddion staff 2017-18 / New classes and staff news 2017-18

Llythyr Addysg Rhyw / Sex Education letter

Llythyr gwahoddiad i rieni Blwyddyn 6 / Invitation letter for Year 6 parents.

Casgliad Mr Hayes / Mr Hayes' collection

CLWB BWYD A HWYL. FOOD AND FUN CLUB

23/06/17 : Dillad ein hun - apel yr Eisteddfod - £1 y plentyn / Own clothes day - Eisteddfod Appeal - £1 per child

Archeb llian a bag

Clwb Bwyd a Hwyl/ Food and Fun Club

Tafwyl - Cyfnod Sylfaen / Fondation Phase

Llythyr dyddiadau Tymor yr Haf / Summer term dates letter

Dyddiadau Profion / Test Dates

Naid Noddedig / Sponsored Bounce

Cystadleuaeth Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd 2017 Urdd Eisteddfod Arts and Craft Letter

Naid Noddedig / Sponsored Bounce - 07/04/17

Cyflwyniad Cwis Llyfrau / Book Quiz Presentation

Hetiau Pasg / Easter Bonnets

Google Expeditions

Diwrnod trwynau coch / Red Nose Day

Cwrs Seiclo Bl.6 / Year 6 Cycling Course

Siocled Poeth gyda'r Pennaeth / Hot Chocolate with the Head

Llythyr Ysgol Gyfan / Whole School Letter

Rhieni Blwyddyn 4 / Year 4 Parents

Gwaith Celf wedi fframio - diwrnod olaf prynu 15/112/16 Last day to buy - Framed Art Work

Cyngerdd CA2 - Capel Salem - Juniors Concert

Ffair Nadolig / Christmas Fayre

Noson Agored Bl 6 ym Mhlasmawr / Y6 Open Evening at Plasmawr

Gwasanaeth Diolchgarwch / Harvest Assembly

Dydd Gwener Pinc / Pink Friday

Dydd Mercher 21/09/16  Wednesday 21/09/16

 

Cofiwch dydd Mercher 21/09/16 am 1:45yh cyfle i weld Amser Cylch yn dosbarth eich plentyn (rhieni bl1-6), 2:15yh cwrdd a WRAP yn y neuadd (rhieni DD-Bl6), 3:30yh noson cwrdd ag athro newydd (rhieni bl1-6). Bydd creche i blant ysgol os ydych yn mynychu y cyfarfod. Diolch

 

Remember Wednesday 21/09/16 a 1:45pm a chance o see Circle Time in your child's class (Y1-6 parents) 2:15pm meet the WRAP team in the hall (All parents) 3:30pm Meet the Teacher (Y1-6 parents) There will be a creche for school children if you are attending the meeting. Thank you

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon / Parent Teacher Association

WRAP and Meet the Teacher

Llythyr dyddiadau / dates letter

BWYD A HWYL YN Y GWYLIAU / FOOD AND FUN IN THE HOLIDAYS

RHIENI BLWYDDYN 5
Cywiriad i'r daflen gwybodaeth - mae'r plant angen pecyn bwyd ar gyfer DYDD LLUN nid dydd Mercher! Diolch!

 

YEAR 5 PARENTS
A correction to the information sheet - the children need a packed lunch for MONDAY not Wednesday! Diolch

Rhieni BLWYDDYN 4
Mae digwyddiad "Extreme Sailing" yn digwydd y Bae dros y penwythnos. Bydd disgyblion yn cael gweld y cychod fel rhan o'u gwersi hwylio yfory. Mae cais wedi dod i dynnu lluniau a cyfweld a rhai o'n disgyblion. Byddwn yn gyrru ffurflen caniatad adref heno - a wnewch chi sicrhau ei bod wedi ei lenwi a'i ddychwelyd i'r ysgol yfory.Diolch

 

YEAR 4 Parents
The "Extreme Sailing" event is taking place in the Bay this weekend - pupils will be able to see the boats etc as part of their sailing lesson tomorrow. We have been asked if some of our pupils could be photographed and interviewed. A consent for is being sent home tonight - please complete and return to school tomorrow. Diolch

Llythyr Pel droed Cymru v Lloegr / Football letter Wales v England

Llyhtyr caniatad Extreme Sailing Consent form

Llythyr dyddiadau hanner tymor olaf / Dates letter for last half term

Nodyn i ychwanegu at y llythyr dyddiadau - 03/07/16 = TAFWYL yn Nghastell Caerdydd. 3:15yp – Cyfnod Sylfaen yn perfformio ar lwyfan ysgolion.

A note to add to the dates letter - 03/07/16 = TAFWYL in Cardiff Castle. 3:15pm Infants performing on the schools stage. 

13/4/16

Mae Clwb pel droed Caerdydd yn cynnig tocyn am £15 am 1 oedolyn ac 1 plentyn ar gyfer y gem yn erbyn QPR dydd sadwrn yma (16/4/16). Gellir debyn  taleb o'r ysgol i newid am docyn yn y stadiwm. Cyntaf i'r felin .

 

Cardiff city are offering tickets for £15 for 1 adult and 1 child (additional child for £3) for the QPR game this Saturday - 16/4/16 (3pm kick off).  You can obtain a voucher from the school to receive this reduced rate. First come first served.

14/03/16

Mae clybiau yn gorffen yr wythnos hon am y tymor ac yn ail gychwyn yr yr wythnos sy'n dechrau 18/4/16.

 

Clubs are finishing this week for the term and they will restart during the week beginnng 18/4/16.

Hetiau Pasg CS / FP Easter bonnets

Canslo clwb rhedeg o hanner tymor nes Pasg