Home Page

Blwyddyn 3/Year 3

Croeso i Flwyddyn 3 - Welcome to Year 3

 

Yn nosbarthiadau Mr Rivers a Mr Jones dyma’r testunau bydd eich plentyn yn astudio yn ystod tymor yr Hydref:

 

Iaith  -  Astudiwn Gymraeg a Saesneg bob yn ail pythefnos, edrychwn ar wahanol mathau o genre ond yn bennaf bydd y plant yn ysgrifennu’n ddisgrifiadol, yn cyfansoddi barddoniaeth gan ddefnyddio iaith ddisgrifiadol am fywyd gwyllt a’u cynefinoedd a datblygu sgiliau ychwanegol sy’n cynnwys ysgrifennu esboniadau ac ysgrifennu gwybodaeth. Byddwn yn canolbwyntio ar wella’r gramadeg, eu sillafu a chywirdeb y gystrawen yn eu hiaith llafar ac yn eu gwaith ysgrifenedig. Canolbwyntiwn hefyd ar wella eu gwaith ysgrifenedig trwy ei gyfoethogi â ansoddeiriau  a chymariaethau da. Bob dydd Gwener bydd sesiwn Geirio Gwych, lle bydd y plant yn ysgrifennu darn o waith estynedig am gyfnod o ¾ awr o dan amgylchiadau tawel a chyfforddus, mae croeso i’r plant ddod a’u sliperi i’r ysgol i wisgo yn ystod y sesiynau hyn.

 

Mathemateg  -  Astudiwn strategaethau adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesurau, siapau 2-D a 3-D, cyflwyno ffracsiynau a degolion ac amser.  Ceisiwch sicrhau bod eich plentyn yn dysgu tablau a dweud yr amser yn ddigidol ac analog.

 

Thema – Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw Coedwig Wyllt - Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sgiliau coedwig a chelf ac y mae’n dysgu’r plant am goetiroedd, yr anifeiliaid sy’n byw yn y cynefinoedd hyn a chadwyni bwyd. Ar ôl hanner tymor ein thema yw Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd. Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac yn dysgu plant am y corff dynol gan gynnwys organau pwysig megis y galon, yr ymennydd a’r ysgyfaint.

 

Gwaith Cartref – Bydd  gwaith cartref yn cael ei osod bob Dydd Gwener, bydd disgwyl i’r gwaith cartref gael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.  Newidwn llyfrau darllen yn wythnosol. Byddwn yn gwerthfawrogi pe byddech yn cynorthwyo eich plentyn gyda’i gwaith cartref  mi fydd eich plentyn yn elwa o gael ymarfer darllen rheolaidd adref. 

 

Language - We will be studying Welsh and English on alternate fortnights and will be looking at different genres but mainly writing descriptions, the pupils will write poetry about wildlife and habitats and will develop additional skills that include writing explanations and information. During lessons we will be concentrating on improving grammar, spelling and the use of correct sentence structure in oral and written language. We will also focus on improving written work by encouraging the use of good adjectives and comparisons. Every Friday there will be a Big Writing session where the pupils will have ¾ of an hour to write an extended piece under relaxing and comfortable conditions. The pupils may bring their slippers to school to wear during these sessions.

 

Mathematics – We will be developing various strategies for addition, subtraction, multiplication and division, units of measurement including time, properties of 2-D and 3-D shapes and introduction of fractions and the decimal place. Please support your children in learning their times tables and learning to tell the time, digital and analogue.

 

Theme - Our theme this half term Wild Woods – This project concentrates on forestry and art skills and teaches the children about forests, the animals that live in our forests and about food chains.  After half term our theme will be Bones, Blood and Gory Bits. This project has a science focus and teaches children about the human body including significant organs such as the heart, brain and lungs.

 

Homework – Homework will be handed out every Friday, please ensure that it is returned by the following Wednesday. Reading books will be changed weekly. We would appreciate if you would listen to your child read regularly as well as helping him/her with other homework.