Home Page

Blwyddyn 3/Year 3

Croeso i Flwyddyn 3 - Welcome to Year 3

 

Yn nosbarthiadau Miss Emlyn a Mr Rivers dyma’r testunau bydd eich plentyn yn astudio yn ystod tymor yr Hydref:

 

Iaith  -  Astudiwn Gymraeg a Saesneg bob yn ail pythefnos, edrychwn ar wahanol mathau o genre ond yn bennaf bydd y plant yn ysgrifennu’n ddisgrifiadol, yn cyfansoddi barddoniaeth gan ddefnyddio iaith ddisgrifiadol am fywyd gwyllt a’u cynefinoedd a datblygu sgiliau ychwanegol sy’n cynnwys ysgrifennu esboniadau ac ysgrifennu gwybodaeth. Byddwn yn canolbwyntio ar wella’r gramadeg, eu sillafu a chywirdeb y gystrawen yn eu hiaith llafar ac yn eu gwaith ysgrifenedig. Canolbwyntiwn hefyd ar wella eu gwaith ysgrifenedig trwy ei gyfoethogi â ansoddeiriau  a chymariaethau da. Bob dydd Gwener bydd sesiwn Geirio Gwych, lle bydd y plant yn ysgrifennu darn o waith estynedig am gyfnod o ¾ awr o dan amgylchiadau tawel a chyfforddus, mae croeso i’r plant ddod a’u sliperi i’r ysgol i wisgo yn ystod y sesiynau hyn.

 

Mathemateg  -  Astudiwn strategaethau adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesurau, siapau 2-D a 3-D, cyflwyno ffracsiynau a degolion ac amser.  Ceisiwch sicrhau bod eich plentyn yn dysgu tablau a dweud yr amser yn ddigidol ac analog.

 

Thema – Ardal Drychineb. Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth ac yn dysgu’r

plant am achosion ac effaith trychinebau naturiol sy’n gysylltiedig â dwr, gorlifo ac erydu. Wrth wraidd y prosiect hwn bydd y plant yn ysgrifennu adroddiadau gan ddefnyddio data ffeithiol gyda dimensiwn byd eang.   Byddwn yn edrych ar ddeunyddiau a’u priodweddau fel rhan o’n astudiaeth wyddonol.

 

Celf   - Byddwn yn defnyddio ystod o sgiliau a thechnegau artistig a thechnolegol i greu gosodiad 3D ar y thema Coedwig Wyllt.

 

Gwaith Cartref – Bydd  gwaith cartref yn cael ei osod bob Dydd Gwener, bydd disgwyl i’r gwaith cartref gael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.  Newidwn llyfrau darllen yn wythnosol. Byddwn yn gwerthfawrogi pe byddech yn cynorthwyo eich plentyn gyda’i gwaith cartref  mi fydd eich plentyn yn elwa o gael ymarfer darllen rheolaidd adref. 

 

 

In Miss Emlyn and Mr Rivers’ class this Autumn term your child will be studying the following:

 

Language - We will be studying Welsh and English on alternate fortnights and will be looking at different genres but mainly writing descriptions, the pupils will write poetry about wildlife and habitats and will develop additional skills that include writing explanations and information. During lessons we will be concentrating on improving grammar, spelling and the use of correct sentence structure in oral and written language. We will also focus on improving written work by encouraging the use of good adjectives and comparisons. Every Friday there will be a Big Writing session where the pupils will have ¾ of an hour to write an extended piece under relaxing and comfortable conditions. The pupils may bring their slippers to school to wear during these sessions.

 

Mathematics – We will be developing various strategies for addition, subtraction, multiplication and division, units of measurement including time, properties of 2-D and 3-D shapes and introduction of fractions and the decimal place. Please support your children in learning their times tables and learning to tell the time, digital and analogue.

 

Theme –  Disaster Zone. The children will be studying the causes and effects of natural disasters that are associated with water, overflowing and erosion. The children will be writing reports and using factual data with a global dimension.  We will also be looking at materials and their characteristics as part of our science investigation.

 

Art – We will use a range of artistic skills and techniques to create 3D images based on our theme.

 

Homework – Homework will be handed out every Friday, please ensure that it is returned by the following Wednesday. Reading books will be changed weekly. We would appreciate if you would listen to your child read regularly as well as helping him/her with other homework.