Home Page

Blwyddyn 3/Year 3

Croeso i Flwyddyn 3 - Welcome to Year 3

 

Yn nosbarthiadau Miss Emlyn a Mr Rivers dyma’r testunau bydd eich plentyn yn astudio yn ystod tymor yr Hydref:

 

Iaith  -  Astudiwn Gymraeg a Saesneg bob yn ail pythefnos, edrychwn ar wahanol mathau o genre ond yn bennaf bydd y plant yn ysgrifennu’n ddisgrifiadol, yn cyfansoddi barddoniaeth gan ddefnyddio iaith ddisgrifiadol am fywyd gwyllt a’u cynefinoedd a datblygu sgiliau ychwanegol sy’n cynnwys ysgrifennu esboniadau ac ysgrifennu gwybodaeth. Byddwn yn canolbwyntio ar wella’r gramadeg, eu sillafu a chywirdeb y gystrawen yn eu hiaith llafar ac yn eu gwaith ysgrifenedig. Canolbwyntiwn hefyd ar wella eu gwaith ysgrifenedig trwy ei gyfoethogi â ansoddeiriau  a chymariaethau da. Bob dydd Gwener bydd sesiwn Geirio Gwych, lle bydd y plant yn ysgrifennu darn o waith estynedig am gyfnod o ¾ awr o dan amgylchiadau tawel a chyfforddus, mae croeso i’r plant ddod a’u sliperi i’r ysgol i wisgo yn ystod y sesiynau hyn.

 

Mathemateg  -  Astudiwn strategaethau adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesurau, siapau 2-D a 3-D, cyflwyno ffracsiynau a degolion ac amser.  Ceisiwch sicrhau bod eich plentyn yn dysgu tablau a dweud yr amser yn ddigidol ac analog.

 

Thema – Cestyll a Dreigiau - Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn dysgu’r plant am agweddau canol oesol hanes Cymru rhwng 1063 a 1283, cyfnod y cyfeirir ato fel arfer fel y Canoloesoedd. Bydd y prosiect yn archwilio ffordd ofyw’r Tywysogion, eu cartrefi a’u cestyll a’u rôl mewn cymdeithas. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn darllen, ysgrifennu ac ail adrodd mythau a chwedlau ac yn creu eu storiâu eu hunain yn yr un arddull. Bydd plant yn dysgu sgiliau ychwanegol yn cyflwyno ac ail adrodd gwybodaeth hanesyddol.

 

Gwaith Cartref – Bydd  gwaith cartref yn cael ei osod bob Dydd Gwener, bydd disgwyl i’r gwaith cartref gael ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher canlynol.  Newidwn llyfrau darllen yn wythnosol. Byddwn yn gwerthfawrogi pe byddech yn cynorthwyo eich plentyn gyda’i gwaith cartref  mi fydd eich plentyn yn elwa o gael ymarfer darllen rheolaidd adref. 

 

 

In Miss Emlyn and Mr Rivers’ class this Autumn term your child will be studying the following:

 

Language - We will be studying Welsh and English on alternate fortnights and will be looking at different genres but mainly writing descriptions, the pupils will write poetry about wildlife and habitats and will develop additional skills that include writing explanations and information. During lessons we will be concentrating on improving grammar, spelling and the use of correct sentence structure in oral and written language. We will also focus on improving written work by encouraging the use of good adjectives and comparisons. Every Friday there will be a Big Writing session where the pupils will have ¾ of an hour to write an extended piece under relaxing and comfortable conditions. The pupils may bring their slippers to school to wear during these sessions.

 

Mathematics – We will be developing various strategies for addition, subtraction, multiplication and division, units of measurement including time, properties of 2-D and 3-D shapes and introduction of fractions and the decimal place. Please support your children in learning their times tables and learning to tell the time, digital and analogue.

 

Theme - Castles and Dragons - This project has a history focus and teaches children about aspects of the middle ages of Welsh history between 1063 and 1283, a period that is generally known as Medieval Times. The project will explore the Princes’ lifestyles, their homes and castles and their role in society. At the heart of this project children read, write and re-tell myths and legends and create their own stories in the same style. Children will learn additional skills in presenting and recounting historical information.

 

Homework – Homework will be handed out every Friday, please ensure that it is returned by the following Wednesday. Reading books will be changed weekly. We would appreciate if you would listen to your child read regularly as well as helping him/her with other homework.