Home Page

Blwyddyn 3/Year 3

Croeso i Flwyddyn 3 - Welcome to Year 3

 

Yn nosbarthiadau Miss Edwards a Miss Davies dyma’r tesunau bydd eich plentyn yn astudio yn ystod tymor y Hydref:

 

Iaith - Astudiwn Gymraeg a Saesneg bob yn ail pythefnos gan edrych ar wahanol mathau o genre. Byddwn yn canolbwyntio ar wella’r gramadeg, eu sillafu a chywirdeb y gystrawen yn eu hiaith llafar ac yn eu gwaith ysgrifenedig. Canolbwyntiwn hefyd ar wella eu gwaith ysgrifenedig trwy ei gyfoethogi â ansoddeiriau a chymariaethau effeithiol. Bob dydd Iau bydd sesiwn Geirio Gwych, lle bydd y plant yn ysgrifennu darn o waith estynedig am gyfnod o ¾ awr o dan amgylchiadau tawel a chyfforddus.

 

Mathemateg - Astudiwn strategaethau Rhifau Rhagorol adio a thynnu, lluosi a rhannu, mesurau, arian, siapau 2-D a 3-D, cyflwyno ffracsiynau a degolion ac amser. Ceisiwch sicrhau bod eich plentyn yn dysgu tablau a dweud yr amser yn ddigidol ac analog. Canolbwyntiwn ar dabl 3 yn ystod y tymor.

 

Thema – Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw Coedwig Wyllt. Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sgiliau coedwig a chelf ac y mae’n dysgu’r plant am goetiroedd, yr anifeiliaid sy’n byw yn y cynefinoedd hyn a chadwyni bwyd.

Ar ôl hanner tymor ein thema yw Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd - Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac yn dysgu’r plant am y corff dynol gan gynnwys organau pwysig megis y galon, yr ymennydd a’r ysgyfaint.

 

Ymarfer Corff - Dydd Mercher (3D a 3E) bydd ymarfer corff yn y neuadd a tu allan. Bydd angen trowsus ymarfer corff hir/siorts du, crys-t gwyn ac esgidiau rhedeg. Cawn gadw’r cit yn stordy’r dosbarth am y tymor / hanner tymor. Cofiwch i roi enw eich plentyn ar bob darn o ddillad (yn cynnwys cardigan’s a siwmperi ysgol) os gwelwch yn dda.

 

Gwaith Cartref a Llyfrau Darllen – Bydd gwaith cartref a llyfrau darllen yn cael ei osod bob Dydd Llun, bydd disgwyl i’r gwaith cartref a’r llyfrau darllen gael eu dychwelyd erbyn y Dydd Llun canlynol. Byddwn yn gwerthfawrogi pe byddech yn cynorthwyo eich plentyn gyda’i gwaith cartref a mi fydd eich plentyn yn elwa o gael ymarfer darllen rheolaidd adref.

 

Ysgol y Goedwig - Mae Ysgol y Goedwig yn fodel Scandinafaidd o ddysgu ac addysgu yn yr awyr agored, gan ddefnyddio byd natur yn sbardun ac yn adnodd, boed haul, glaw, niwl neu eira. Bydd y plant yn dysgu pethau mesuradwy, fel enwau’r coed a’r bywyd gwyllt sydd o amgylch yr ysgol. Bydd y plant yn magu hunan-hyder, yn dysgu i gyd-weithio gyda phlant allan o’u grwp ffrindiau arferol yn y dosbarth ac yn teimlo’n rhan o’r byd mawr o’n cwmpas, yn gyfrifol am berchnogi’r amgylchedd a byd natur.

Bydd angen i’r plant wisgo’n addas ar gyfer y sesiynau hyn. Mae angen i’r plant wisgo dillad sy’n dal dŵr yn ogystal â dillad twym i’w gwisgo oddi tanynt, e.e. trowsus ymarfer corff a chot ysgafn, wresog (joggers a fflîs). Bydd angen esgidiau glaw a phâr ychwanegol o sanau ynddynt hefyd, er mwyn cadw traed y plant yn dwym.

Bydd sesiynau Ysgol y Goedwig ar Ddydd Mercher ac yn cychwyn 04.10.2017

Os dydych chi ddim am i’ch plentyn cymryd rhan gyda gweithgareddau Ysgol y Goedwig, cysylltwch a’r ysgol.

 

Diolch

Miss Edwards a Miss Davies

 

In Miss Edwards’ and Miss Davies’ class this Autumn term your child will be studying the following:

 

Language - We will be studying Welsh and English on alternate fortnights and will be looking at different genres. During lessons we will be concentrating on improving grammar, spelling and the use of correct sentence structures in oral and written language. We will also focus on improving written work by encouraging the use of effective adjectives and comparisons. Every Thursday there will be a Big Writing session where the pupils will have ¾ of an hour to write an extended piece under relaxing and comfortable conditions.

 

Mathematics – We will be developing various Big Maths strategies for addition, subtraction, multiplication and division, units of measurement including time, money, properties of 2-D and 3-D shapes and introduction of fractions and the decimal place. Please support your children in learning their times tables and learning to tell the time, digital and analogue. We will concentrate on the 3 times table during this term.

 

Theme – Our theme this half term is The Wild Woods - This project has a forest skills and art focus and teaches the children about woodland areas, animals which live in these habitats and food chains. After half term our theme will be Bones, Blood and Gory Bits - This project has a Science focus and teaches children about the human body including significant organs such as the heart, brain and lungs.

 

P.E - Wednesdays (3E and 3D) Indoors and outdoors. Your child will need black shorts/joggers, a white t-shirt and trainers. They are welcome to leave their kit in the class store cupboard for the term / half term. Please ensure that every item (including school jumpers and cardigans)of clothing is labelled clearly.

 

Homework and Reading Books– Homework and reading books will be handed out every Monday, please ensure that it is returned by the following Monday. We would appreciate if you would listen to your child read regularly as well as helping him/her with other homework.

 

Forest School - Forest School is a Scandinavian model of teaching and learning in the outdoors, using nature as a starting point and a resource, whether it’s sunny, raining, foggy or snowing. The children will learn measurable skills, such as the names of trees and the kind of wildlife that live around the school. The children will grow in self-confidence; learn to work with children outside of their usual group of friends and feel at one with the big, wide world and responsible for the environment and nature.

The children will need to wear appropriate clothing for these sessions. The children will need to wear waterproof clothing and warm clothes underneath, e.g. jogging bottoms and a light, warm coat such as a fleece. The children will need wellies and an extra pair of socks to wear with them, in order to keep their feet warm.

Forest school sessions will be on Wednesdays starting from 04.10.2017

If you do not wish for your child to participate in Forest School activities, please contact the school.

 

 

Thank you for your co-operation.

Miss Edwards and Miss Davies